Call - 9999131700 | 9999131800

PLACEMENTS IN 2019


Akshara Arya

FM News

Babita Raikwal

Poetry Writer

Chaman Singh

TV 9 Bharatvarsh

Jitendra Rawat

Sudarshan News

Komal

Sdahna Plus

Prince Jha

Political Analysis

Sanjay Bisht

Krishi Jagran Digital

Shubham Gupta

Janhit Time's

Taniya Singh

JK News

Yashika

VIP News